Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics destinats a l’aprenentatge de llengües per a persones adultes. Imparteixen ensenyaments regulats per la LOE.
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

L'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma va iniciar les seves activitats l’any 1999. Depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i és part de la xarxa de les EOI de tot l’Estat espanyol.

Què és una EOI?
Link:
http://phobos.xtec.net/eoi/index.php?module=detic_portal&ref=general

Oferta educativa a l’EOI de Santa Coloma

. Ensenyaments reglats de règim especial d'alemany, anglès, francès i català.

. "That's English!" Ensenyament a distància (només Cicle intermedi d'anglès).

. Cursos intensius d'estiu (durant el mes de juliol, amb durada de 80 hores).

. Cursos monogràfics d’alemany, anglès, francès, àrab, xinès i romanès.