Són cursos amb un mínim de 130 hores i un màxim de 150 hores, des de finals de setembre fins a finals de maig. Els exàmens d’alguns nivells es fan durant el mes de juny.

 

Els cursos es fan en dos dies a la semana dilluns i dimecres o dimarts i dijous, en sessions de dues hores i mitja.

 

Horaris generals cursos:*

 

 A l’EOI Santa Coloma hi  ha franja de matí i de tarda de l’idioma anglès (no hi ha primer al matí) i franja de tarda per alemany i francès.

 

   Matí:     9.00 -11.30

               11.30-14.00

 

  Tarda :  16.00-18.30

               18.30-21.00

 

* Comproveu l’horari exacte de l’idioma i nivell en què us voleu matricular l’any acadèmic en curs. Recordeu que hi ha un ordre de matrícula i que és possible que no us pugueu matricular en l’horari que voleu en primera opció.

  

Accés als cursos oficials:

 

Per accedir als cursos oficials com a nou alumne/a s’ha de fer una preinscripció telemàtica els primers dies de setembre (hi ha un dia de preinscripció presencial també), i després, si s’ha obtingut plaça, s’ha de fer la matrícula en les dates que s’indiquin (també durant el mes de setembre). La matrícula la pot fer una altra persona en el vostre lloc (amb la documentació corresponent).

 

S’aconsella llegir molt bé tota la informació sobre la preinscripció i calendari d’actuacions.

 

Requisits d’accés:

 

Tenir 16 anys (complerts fins al 31 de desembre de l’any de la matrícula).

Tenir 14 anys (complerts fins al 31 de desembre de l’any de la matrícula) per a idiomes diferents del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

 

Matrícula a un curs oficial

 

La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents. S’espera de l’alumnat un alt grau d’implicació pel que fa a l’assistència i el temps dedicat a l’idioma fora de classe. També és un deure de l’alumne estar al corrent de la normativa de l’escola i de les dates de totes les proves i exàmens del curs.

 

Pla d’estudis

Objectius generals dels ensenyaments de les EOI

 

El pla d’estudis, per a tots els cursos i nivells, que queda concretat en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la LOE 2/2006 s’ha desplegat per a l’àmbit de Catalunya en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes van adreçats a les persones que, havent adquirit les competències bàsiques en els ensenyaments de règim general, necessiten, al llarg de la seva vida adulta, adquirir o perfeccionar les seves competències en una o diverses llengües estrangeres, tant amb finalitats generals com específiques, així com obtenir un certificat del seu nivell de competència en l’ús d’aquestes llengües.

Per això, es parteix d’un model de llengua d’ús, cosa que suposa el desenvolupament i l’activació conjunta de competències tant de tipus general com lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques. D’aquest concepte de llengua, i en consonància amb els nivells de referència desenvolupats pel Consell d’Europa, es deriven els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació que s’apliquen a les EOI.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Arran de la implantació del C1 en els idiomes d’alemany, anglès i francès s’ha publicat el currículum del nou nivell a la Resolució ENS/1365/2012.

 

Nivells i certificats

Nivell

Bàsic

  Intermedi

  Avançat

 

Cursos

1r i 2n

     3r , 4t i 5è

   C1 i C2

 

Certificat

Nivell Bàsic

Nivell intermedi B1

Nivell Intermedi B2

Nivell Avançat C1

Nivell Avançat C2

 

Equivalència

Marc Europeu

Comú de

Referència

 

   

 

 

 

Crèdits universitaris

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos oficials de les Escoles Oficials d’Idiomes. Cal consultar a la secretaria de cada facultat el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions