CURSOS MONOGRÀFICS 2017-2018 : OCTUBRE A FEBRER (primer qudrimestre) i FEBRER A JUNY (segon quadrimestre)

¿Què són?:  

Son cursos de 30 hores com a mínim, organitzats per l’Escola per promoure l’educació permanent al marge dels programes oficials. Els objectius d’aquest cursos són variats, per exemple desenvolupar habilitats orals generals, adquirir habilitats per al món dels negocis o dels estudiïs universitaris (lèxic específic de l’empresa, presentacions públiques, redacció de currículum, presentació de projectes o productes, etc.) o bé estudiar en profunditat la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d'estudi (literatura, cinema, història, civilització, costums, institucions, etc.). Consulteu l’oferta per cada idioma.

Reconeixement

La majoria d’aquests cursos estan reconeguts com a Activitat de Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix un 80% d’assistència per obtenir-lo. Algunes universitats de Catalunya també reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció, consulteu amb la vostra universitat.

Duració:

 • Primer quadrimestre: d’octubre a gener/febrer
 • Segon quadrimestre: de febrer a maig/juny
 • Duració de les classes: 2 hores per sessió,  una o dues vegades per setmana.

 

Preu: 

D’acord amb l’ordre de preus públics ENS/169/2012, de 14 de junio,  en funció del nivell i del nombre d’hores. Per al primer quadrimestre del curs 2016-2017: de 158,80 a 199,80 euros. Consulteu l’oferta de cada curs.

Condicions de matriculació:

 • Edat mínima: 16 anys.
 • Nivell de llengua: Pels cursos d’iniciació no és requereix cap requisit d’estudis previs. Pels altres cursos les persones que no puguin acreditar el nivell requerit específicament hauran de fer una prova d’anivellament.

 

Dates i lloc de matricula pel primer i  segon quadrimestre 2017-2018

 • Les matricules es faran presencialment al centre:
 • Dates de matrícula per al primer quadrimestre: del 9 al 17 d’octubre (el 12 i 13 d'octubre l'escola romandrà tancada)
 • Horaris: dilluns i dimecres de 16 h a 19 h. dimarts i dijous: de 10 h a 12 h i de 16 h a 19 h i divendres de 9 h 30 a 13 h 30
 • Dates per al segon quadrimestre: del 12 al 16 de febrer
 • Horaris: dilluns i dimecres de 16 h a 19 h. dimarts i dijous: de 10 h a 12 h i de 16 h a 19 h

 

Documentació requerida per la matrícula:

 Fotocòpia del DNI i nivell de llengua si es cau.

Informació suplementària rellevant:

 • El mínim de persones per curs és de 11persones i el màxim de 20.
 • Una vegada cobertes totes places disponibles, es podrà fer una preinscripció en llista d'espera.
 • Si queden vacants, la matrícula romandrà oberta  fins al dia de inici de les classes.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert
 • L’escola es reserva el dret a fer canvis en el professorat, els horaris o en la programació dels cursos monogràfics per força major.
 • El preus podran variar d’acord amb els canvis de la nova llei de taxes.

 

Consulteu el dossier dels monogràfics del primer quatrimestre del curs 2017-2018

Dossier monogràfics 1Q

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions