PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

El procés de preinscripció de nous alumnes de les escoles oficials d'idiomes es regeix pel Decret 75/2007, de 27 de març, publicat en el DOGC núm. 4852 de 29.3.2007 i per la Resolució que es publica cada any.

Les persones que sol·licitin estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma, si no han estat alumnes oficials del centre de l'idioma que desitgen estudiar, en el curs immediatament anterior, han de fer una preinscripció.

La preinscripció es podrà fer de forma presencial o telemàticament, a  primers de setembre (confirmar amb al centre o a la web les dates exactes a partir del mes de juny):

Per poder accedir a cursos superiors a primer, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior (en una EOI del territori espanyol), haver-hi accedit per prova de nivell o tenir algun títol de la taula d'exempcions que consta en el web de la preinscripció.

En el cas d'anglès, es realitzarà un sorteig per poder fer la prova de nivell. Les persones que no entrin en el sorteig, quedaran fora del procés de preinscripció.

Una persona pot fer la sol·licitud de preinscripció per a dos idiomes com a màxim.

Una mateixa persona pot fer la preinscripció presencial per a ell mateix i per a una altra persona (sempre que porti el seu DNI, o fotocòpia), és a dir que en total es poden fer a la vegada 4 preinscripcions presencials.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

 

ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, LLEGIU ACURADAMENT LES INSTRUCCIONS QUE TROBAREU SI FEU CLIC AQUÍ.

REQUISITS

Els requisits d'accés (curs 2020-2021) són

Tenir 16 anys complits el dia 31 de desembre de 2020.

Tenir 14 anys complits el dia 31 de desembre de 2020 (només per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria-s'ha d'acreditat aquest fet).

 

TAXES 2020-2021

PREUS PÚBLICS DELS CURSOS NIVELL BÀSIC (PRIMER I SEGON) I AVANÇAT (C1) 

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics podeu consultar la resolució clicant aquí (apartat ensenyament d'idiomes)

TAXES DELS CURSOS NIVELL INTERMEDI B1(TERCER) I INTERMEDI B2 (QUART I CINQUÈ)

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions de les taxes podeu consultar la resolució clicant aquí (article 104).

 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials        

                                                      BÀSIC I AVANÇAT

                                                      INTERMEDI B1 I B2

 

275.00 €

286,00 €

FN1/FM1 i FM2    

137.50                      143,00 €

                         FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors

                                                        BÀSIC I AVANÇAT

                                                        INTERMEDI B1 I B2

 

357.50 €

371,80 €

FN1/FM1 i FM2    

178.75 €                   185,90 €

                          FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors per 2ª vegada                                                                             

                                                        BÀSIC I AVANÇAT

                                                        INTERMEDI B1 I B2

 

 

495.00 €

514,80 €

FN1/FM1 i FM2   

247.50 €                   257,40 €

                           FN2              0 

Material  (Tots els alumnes)

   30.00 €

 

 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell Intermedi B1 i B2 per a alumnes lliures

75.35

FN1/ FM1 i FM2                          37.68

FN2                                               0 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell avançat C1 per a alumnes lliures

92.85

FN1/ FM1 i FM2                          46.43

FN2                                                0 €

 

Taxa per l’expedició de títols de Certificat Nivell Intermedi B2 i Avançat C1

74.95

FN1        37.50

FN2               0 

 

 

Per informació sobre devolució de taxes i preus públics, cliqueu aquí.

 

CALENDARI ORIENTATIU PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES 2020-2021

del 31 d'agost a partir de les 9.00 fins el 3 de setembre a les 14.00h

 

Preinscripció telemàtica

3 de setembre

Preinscripció presencial (de 10.00 a 14.00h)

Lliurament presencial de documentació de certificats si no s'ha fet telemàticament, per l'exempció del test de nivell (de 10.00 a 14.00h) 

4 de setembre

Sorteig per fer la prova de nivell per optar a un curs superior a primer d’Anglès  
Es podran consultar els resultats a partir de les 18.00h al web del centre juntament amb el dia i hora assignats per fer la prova.

07 de setembre

17.00h: Prova de nivell d'ALEMANY i FRANCÈS (tothom que s'hagi preinscrit a la prova d'alemany i de francès, la pot fer).

7, 8, 9 i 10 de setembre

Proves de nivell d’ANGLÈS. Consultar al web del centre les llistes amb el dia i l’hora de la prova (en el cas de fer-se presencialment).

Del 14  fins al 16 de setembre a les 12.00h

El dia 14 es podran consultar els resultats de la prova de nivell a l'aplicatiu de preinscripció a partir de les 12.00h.

Del 14 al 16 fins a les 12.00h, els alumnes que han fet la prova de nivell cal que triïn grup/horari a l'aplicatiu. Si no, no podran accedir al sorteig i quedaran exclosos.

16 de setembre

A partir de les 20.00h: Publicació dels resultats del sorteig d'adjudicació de places d’alemany, anglès i francès del Departament d'Ensenyament  al web del centre

del 16 a partir de les 20.00h  fins al 18 de setembre a les 23.59h

Matrícula online

22 de setembre

MATRÍCULA ONLINE LLISTES D'ESPERA D'ANGLÈS A PARTIR DE LES 12.00H (si queden places)

 

23 de setembre

MATRÍCULA ONLINE LLISTES D'ESPERA DE TOTS ELS IDIOMES DES DE LES 9.00H FINS A LES 23.59H (si queden places)


 

PROVES DE NIVELL

La prova determina el curs en què els sol·licitants es poden preinscriure.
La realització d'aquesta prova no dóna dret a l'obtenció de cap certificat.
Si una persona sol·licita fer la prova de nivell i no es presenta el dia i hora assignat, quedarà anul·lada la seva preinscripció.

En el cas de l'anglès, es pot assignar hora tant el matí com la tarda per fer la prova de nivell. 

 

 

 

 

Fer la prova de nivell no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

RESULTATS SORTEIG I CALENDARI DE MATRÍCULA

Els resultats del sorteig de places es publicaran el dia 16 de setembre de 2020 al web del centre. Les persones que hagin obtingut plaça hauran de fer la matrícula els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2020, telemàticament.

El 3 de setembre de 10.00 a 14.00h, les persones exemptes de fer la prova de nivell, si no ho han fet telemàticament, hauran de portar al centre la documentació acreditativa (original i còpia). També s'haurà de portar el carnet de família nombrosa actualitzat, en cas de ser-ho o altres documents d'exempció de pagament de taxes (original i còpia).

 

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, i queden places vacants, podreu fer la matrícula telemàticament el 22 de setembre a partir de les 12.00h per anglès i  al 23 de setembre de 9.00h a 23.59h per tots els idiomes.

 

Places vacants:

Si després de la  matrícula dels alumnes queda alguna plaça, s'informarà al web del centre el dia 25 de setembre de 2020.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions