Devolució de taxes i preus públics

Devolució de taxes i preus públics 2021-22

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar instància i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes, i el justificant de l’ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l’alumnat per l’EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen    (el retorn el fa la Generalitat de Catalunya, en cap cas l'EOI):

 

Només es pot sol·licitar devolució de taxes en els següents supòsits i dins dels terminis establerts:

1- Renúncia  amb dret a devolució de taxes per la matrícula oficial de cursos extensius, fins al  4 d'octubre de 2021. 

Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. L'alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places.

2- Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produexin abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3- Pagaments duplicats o per un  import superior.

4- No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne o alumna té dret en el moment de la matrícula, per l'import corresponent.

5- No prestació dels servei per causes no imputables a l'alumne o alumna. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

6- En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2021. 

7. Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d'un nivell i posteriorment s'incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de la'import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l'import de la darrera matrícula de la part aprovada en la modalitat flexible (aquesta modalitat no es fa a l'EOI Santa Coloma). 

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s'han de formular mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que s'ha de presentar preferentment a la secretaria de l'EOI.

 

Aquí trobareu l'imprès de Devolució taxes

Aquí trobareu l'imprès de Renúncia x devolució taxes

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions